VRAAGPROGRAMMA voor de 24e Wienerclub Vergleichsschau 2016

VRAAGPROGRAMMA
voor de 24e Wenerclub Vergleichsschau, te houden op 22 -23 oktober 2016 in de Rhönmarkthalle, Maiengraben 2, in 36129 Gersfeld.

1.Organisator is de Wenerclub Kurhessen

2. De leiding van de tentoonstelling berust bij: piaget replica watches

Tentoonstellingsvoorzitter:

Michael Wolf
Valentinstr. 5
96103 Hallstadt
Tel: 0951/75383

Plaatsvervanger:

Rainer Hennig
Hauptstr. 22
25712 Buchholz
Tel: 04825/1377

Penningmeester

Walter Jahn
Wiesenweg 5
36119 Neuhof
Tel: 06655/2617

3. Het aanstellen van de keurmeesters ge­schiedt namens de samenwerkende Wenerclubs in Duitsland door de Clubsprecher Walter Jahn. De keuring vindt plaats volgens de Duitse standaardregels (ABCD-keuring ).

4. Uitsluitend fokkers die lid zijn van een Wenerclub van de ZDRK en de Nationale Wenerclub kunnen deelnemen. Ook de Wenerclub uit Belgie neemt deel.

5. De algemene tentoonstellingsbepalingen van de ZDRK (AAB) zijn van toepassing en met de hier na volgende bepalingen worden uitgebreid.

6. De tentoonstelling omvat alle rassen en kleurslagen van de Weners. Tentoon­gesteld worden: fokgroepen I en II en III en enkele dieren.Fok groep 1 bestaat uit een ouderdier en 3 jonge dieren uit een nest van het fokjaar 2016, Fok groep 2 bestaat uit 4 dieren uit een nest of 2 x 2 dieren uit 2 nesten van het fokjaar 2016 en fokgroep 3  4 dieren van 2016 uit verschillende nesten maar wel met het zelfde verenigingnummer en het moeten dieren van beide geslachten zijn. Enkele dieren moeten onderaan het inschrijfformulier worden ingevuld.

Bij fokgroepen is een bevestiging van de afstamming met het dekbewijs vereist,dit geld ook voor vervangende dieren anders worden de dieren als enkele nummers gekeurd. Vervanging bin­nen een fokgroep is toegestaan. Vervangende dieren die niet omgemeld zijn, worden voor de ereprijzen uitgesloten. Kosten van het vervangen bedraagt € 1,50 per dier en dienen bij het in kooien te worden voldaan.

7. Alle ingeschreven dieren moeten tegen RHD ingeënt zijn. De enting dient tenminste 14 dagen voor aanvang van de tentoonstelling, doch niet langer dan 12 maanden geleden verricht te zijn. Een kopie (wordt niet teruggegeven!) van het bewijs van inenting moet bij het in kooien van de dieren afgegeven worden. Geld óók voor de vervangende dieren. Dieren zonder een geldig inentingsbe­wijs worden geweigerd.

8. Iedere deelnemer aan de tentoonstelling is verplicht een catalogus van de tentoonstel­ling te kopen en de bijdrage voor administratiekosten te voldoen. Bijdrage algemene kosten NWC € 10,00

9. Het voeren geschiedt met korrels, water en hooi. In iedere kooi dient een voer- en drinkbak te worden opgehangen. Deze mogen door de inzender zelf worden meegebracht. Is dit niet het geval, dan worden deze bakken nieuw door het tentoonstellingsbestuur geplaatst, tegen een betaling van € 0,50 per stuk. Na afloop mogen deze voer- en drinkbak door de inzenders worden meegenomen.

10. Deelnamekosten

inschrijving per dier € 5,50

catalogus (verplicht) € 5,--

vervanging per dier € 1,50

toeslag per fokgroep € 3,--

administratiekosten € 2,50

doorlopend entreebewijs € 2,--

Bijdrage voor algemene kosten NWC € 10,00

Deelname fokkersavond  8,--

Roulade mit Klößen  12,50

Wildgulasch mit Spätzle € 11,80

Schintzel mit Campion und Rahmsoße € 11,80

11. Belangrijke data:

aanmelden uiterlijk 09.09.2016 bij Rijk Pleijter

inkooien 20.10.2016 van 13 tot 21 uur

keuring 21.10.2016 vanaf 8 uur (niet voor publiek toegankelijk)

officiële opening zaterdag 22.10.2016 om 10.00 uur

openingstijden tentoonstelling vrijdag 21.10.2016 van16 tot 21 uur

zaterdag 22.10.2016 van 8 tot 17 uur

zondag 23.10.2014 van 08 tot 10 uur

Fokkersavond zaterdag 18.10.2014 19:00 uur, zaal open om 18:00 uur

12. De inschrijfbladen voor deze Wienerclub Vergleichsschau uiterlijk 9 september 2016 in­leveren bij R. Pleijter,

Van Pijkerenlaan 79, 8096 VA Oldebroek Tel. 0525-631978 of 06-26470707.


13. Betalingen gelijktijdig met inleveren inschrijfblad op IBAN: NL19 INGB 000 2657419 ten name van
R. Pleijter te Oldebroek.

14. Prijzen:

Enkel ingezonden dieren krijgen geen prijs. Fokgroepen en individuele winnaars kunnen een prijs in natura winnen en daarbij ook nog de ter beschikking gestelde bekers en me­dailles.

De titel "Clubmeister" wordt steeds aan de beste fokgroep in een kleurslag toegekend, die min­stens 380 punten heeft behaald. Iedere club die aan deze tentoonstelling deel neemt kan 11 dieren aanmelden, waarbij het dier dat het slechtst scoort bij de beoordeling weggelaten wordt. De 11 dieren moeten minstens van 3 fokkers met 2 rassen, maximaal 7 dieren van een ras zijn. De kooinummers van de uitgezochte dieren dienen op donderdag 16-10-2014 voor 20.00 uur bij de Clubs sprecher dhr Walter Jhan wor­den afge­geven.

De 3 beste clubs krijgen elk een geldprijs:

1e plaats € 50,--

2e plaats € 30,--

3e plaats € 20,--

15. Verkoop van de dieren geschiedt volgens par.13 van de AAB. De verkoop van dieren is alleen mogelijk met toestemming van de lei­ding van de tentoonstelling. Eigen verkoop­kaarten op de kooien is niet toegestaan. Op het inschrijfformulier kan men de prijs van de te koop staande dieren opgeven. De koper moet 10 % van de verkoop­prijs voor bemiddeling afdragen.

Voor dieren die teruggetrokken worden uit de verkoop moet een terugkoopbedrag worden betaald van

10% van de verkoopprijs. De aflevering van de verkochte dieren start vanaf het moment dat de ope­ning van de expositie heeft plaatsgevonden. Verkochte dieren die na het einde van de tentoonstelling nog in de kooien zitten worden eigendom van de leiding.

Het is verboden dieren zonder toestemming uit de kooien te nemen. Iemand die zich niet aan deze regels houdt, wordt uit de tentoonstellingshal verwijderd.

16. Zieke dieren worden uitgesloten van de keuring, uit de tentoonstellingshal verwij­derd en in de ziekenstal geplaatst.

17. Voor verliezen door overmacht of door on­voorziene omstandigheden neemt de leiding geen enkele verantwoording. Zouden toch die­ren door de schuld van de leiding verloren gaan, dan wordt een bedrag overeenkomstig AAB van € 35,00 vergoed.

Kan de tentoonstelling door overmacht enz. niet doorgaan, dan worden de al gemaakte kosten in mindering gebracht op het inschrijfgeld.

18. Met de handtekening op het inschrijfformu­lier gaat de deelnemer akkoord met de bepa­lingen AAB van de ZDRK tentoonstellingregelement.

Men moet de Clubsprecher in breitling imitacion zicht in de prijs verdelinggeven.

19. In alle geschillen die de tentoonstelling of de keuring betreffen, beslist de leiding. Schriftelijke klachten worden slechts vanaf de opening tot het einde van de tentoonstelling door de leiding geaccep­teerd. Voor iedere klacht dient een waarborgsom van € 50,-- te worden betaald, die bij afwijzing aan de tentoonstellingskas vervalt.

20. Mocht je belangstelling hebben om ook deze show eens te willen bezoeken dan kun je de inschrijfbladen voor de dieren, fokkersavond en busreis van de site halen of even een telefoontje of Mail naar Rijk Pleijter en ze worden je per omgaande toegestuurd.

Met vriendelijke fokkersgroet,

Wener-Club Nederland

Klik hier voor Inschrijfformulier